Polityka prywatności i Regulamin Świadczenia Usług

Polityka Prywatności

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018
r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Health Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Nocznickiego 31. Regon 381297884, nip: 5252763378, krs: 0000754389. Nasze dane kontaktowe: mail-
creoplacewilanow@gmail.com, telefon- 797 638 499
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa
  prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy
  udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych
  w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W jaki sposób to robimy?

Dlaczego wymagamy aby Państwo podali nam takie dane, jak:
 imię,
 nazwisko,
 telefon,
 oraz e-mail?
W świetle prawa po akceptacji warunków sprzedaży przy zakupie zawieramy z Państwem umowę o świadczeniu
usług jednoznaczną z akceptacją regulaminu ogólnego studia.
Zawierając z nami umowę, my chcemy ją realizować najlepiej, jak potrafimy, oraz rozliczać ją podatkowo,
dlatego też, jak przy zawieraniu każdej umowy, z jakimkolwiek podmiotem, musimy zebrać określone dane
osobowe od Państwa.
Na podstawie danych osobowych, które Państwo nam przekazujecie, będziemy mogli w przyszłości ustalić, czy
jesteście naszymi Klientem. Daje nam to możliwość sprawdzenia, czy konkretna osoba jest osobą uprawnioną
do wejścia do klubu? Jest to konieczne do identyfikacji Państwa jako naszego klubowiczka. Ponad to rozliczamy
się z urzędem skarbowym. W związku z tym, że kupując u nas wejście do klubu, my wystawiamy fakturę, a taki
dokument musi zawierać Państwa imię, nazwisko. Tego wymaga od nas ustawa o podatku od towarów i usług.

Po co nam e-mail oraz nr telefonu?
E-mail – podajecie Państwo w celu autoryzacji konta w portalu dla klienta oraz logowania się do niego. Adres e-
mail jest bowiem loginem do portalu online dla Klientów. Adres e-mail służy nam również do kontaktów w
sprawie łączących nas umów, tzn. na niego otrzymują Państwo informację, że zmianie uległ np. któryś z
regulaminów Dzięki niemu mamy z Państwem bieżący kontakt. Jeśli wyrazili Państwo tzw. zgody marketingowe,
to na ten adres będziemy również kierować newsletter oraz informację dotyczące działań klubowych.

Nr telefonu – dzięki niemu możemy możliwie szybko poinformować Państwa o nagłych sytuacjach, np. są
Państwo umówieni na zajęcia, ale trener doznał nagłych i ważnych przeszkód, by przeprowadzić je. Zadzwonimy
i poinformujemy Państwa, że zajęcia zostały odwołane.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od
podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują

nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz
  kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony
  interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym
  celu.
  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
  Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym
  czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz
osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych (oprogramowanie
  obiektów sportowych,) które używamy w studiu.
  Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów
  innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: mail- creoplacewilanów@gmail.com, telefon-
797 638 499

Regulamin Świadczenia Usług

Pobierz regulamin świadczenia usług – kliknij tutaj.